Gjennom Regjeringens budsjettforlik med SV skal det fra høsten tilbys 12 t/u med gratis SFO for alle 1. klassinger i landet. Regjeringen bevilger 640 millioner kroner mer til gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger, men hva skal kjernetiden fylles med? Er det en plan for faglig innhold eller skal SFO være en oppbevaring?

Hva ønsker Inderøy kommune, som er skoleeier, at SFO skal være og inneholde?

Høyre vil komme med et forslag – fyll tiden med faglig innhold, fyll tiden med kulturskole!

I Stortingsmelding 18 tydeliggjorde regjeringen at barn- og ungdomskulturfeltet er et politisk satsningsområde på nasjonalt nivå. Hovedbudskapet i meldingen er at alle barn og unge som ønsker det, skal få tilbud om å være med på et kunst- og kulturtilbud. Kulturskolen er et sentralt virkemiddel for å nå dette målet.

Ved å gjøre det, kan alle barn i SFO få tilbud om kulturskole. Målet med kulturskolens deltagelse i SFO er å skape kunst og kulturopplevelser for alle barn. Dette er etter Høyres mening en riktig prioritering med tanke på å inkludere flere barn, og gi mulighet for å lage, oppleve og bidra til kunst og kulturopplevelser for alle.

Norsk Kulturskoleråd har spilt inn til Storting og regjering at kulturskolen bør få en søkbar pott med utviklingsmidler slik at tilbudet kan finansieres. Utviklingsmidler er en ordning som er prøvd ut, både i Norge, Danmark og Sverige og har vist seg å gi flere aktive barn i kulturskolen.

Hva tenker ordfører at gratis kjernetiden i SFO skal fylles med?

Vil ordfører følge opp forslaget om å fylle tiden med kulturskoletilbud og se på muligheter for dette? Vil kommunen som skoleeier for både SFO, grunnskole og kulturskole, se på synergien og samarbeidet disse i mellom?

Forslag til vedtak:

Kommunedirektør legger frem sak til kommunestyret hvor innholdet i gratis kjernetid i SFO diskuteres, innspill fra interpellanten inngår i saken.

Høyre ved Geir Jostein Ørsjødal