I sommer har jeg reist rundt i det som var Nord-Trøndelag og lyttet til bønder fra Skatval i sør til Leka i nord. Forrige torsdag inviterte Inderøy bondelag og Tine til gårdsbesøk på Skrubbhaugen Kjøtt og Melk på Utøya. De sier det samme overalt: timeprisen tør de knapt regne på, og de er usikre på om de vil anbefale neste generasjon å ta over.

Vi i SV er helt enige med Gunnar Alstad fra Trøndelag Bondelag når han i Trønderdebatt sier at det ikke trengs flere fagre ord, men en forutsigbar og langsiktig landbrukspolitikk. Det viktigste grepet vi kan ta, er å sikre bondens inntekt gjennom å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper. SV har laget en konkret plan for dette og ikke nok med det vi har også foreslått følgende i Stortinget:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en konkret opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper innen 4 år. Inntektsgapet skal tettes i alle produksjoner, for alle bruksstørrelser og landsdeler. Opptrappingsplanen må utformes slik at det ikke fører til overproduksjon, for eksempel gjennom midlertidig etableringsstopp for nye produsenter eller høyere omsetningsavgift for nyetablerte når det er overproduksjon. Dette fastsettes etter råd fra Omsetningsrådet.

I begrunnelsen for forslaget skriver SVs representant i næringskomiteen Torgeir Knag Fylkesnes blant annet følgende:

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til stortingsvedtaket i 2017 som sier at «Inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.» Regjeringen nekter å følge opp dette vedtaket. Dette medlem vil derfor foreslå en opptrappingsplan for tetting inntektsgapet. Inntektsmålet skal gjelde alle produksjoner på alle typer bruk. Det vil være avgjørende dersom vi skal rekruttere ungdom inn i næringen, at noen tør satse på mindre bruk, at vi skal nå målene om å ta jorda i bruk og selvforsyning.

Dette medlem mener det er reist så mange spørsmål knyttet til økonomien, og vederlaget til arbeid og egenkapital for de som arbeider med trygg og sikker matforsyning i landet, at dette ikke kan fortsette lenger. Stortinget vil ikke gjøre sin plikt dersom en ikke tar tak i problemstillingene og sørger for en offentlig gjennomgang. Dette med sikte på opplysning, avklaring og nødvendige endringer.

Det er synd at de partiene som er flinkest med å overøse bøndene med fagre ord og applaus valgte å stemme ned SVs forslag. Alstad utfordrer oss politikere og spør hvem som vil forplikte seg til å få bøndenes inntekter opp på nivå med andre samfunnsgrupper. Det vil SV og vi har allerede foreslått dette i Stortinget og blitt nedstemt, men vi kommer til å fortsette kampen.

I tillegg til inntektsgapet må vi sikre importvernet for å opprettholde norsk matproduksjon, og verne matjorda gjennom nasjonale krav og lovverk. I pandemien har vi alle blitt oppmerksomme på hvor sårbare vi er, så vi må styrke beredskapen, blant annet gjennom etablering av kornlager. Det er bøndene som merker klimaendringene først, så vi må stimulere landbruket til å være en del av løsningen, f.eks. med klimavennlig teknologi.

Godt valg!

Siv Furunes

1. kandidat for Trøndelag SV, valgdistrikt nord