Gå til sidens hovedinnhold

Likelønn

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et av verdens beste land å bo i, men det er fremdeles noen utfordringer når det kommer til full likestilling mellom kjønnene, dette gjelder særlig for lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

Kvinner som jobber heltid, tjener kun 89 % av det menn tjener. Disse lønnsforskjellene påvirker hvilke muligheter og hvilken valgfrihet kvinner har i løpet av arbeidsårene, men også gjennom pensjonslivet. Høyre mener at økonomisk likestilling handler om valgfrihet og muligheten til å kunne leve frie liv.

Vi vil jobbe for at kvinner tar bevisste valg som sikrer økonomisk uavhengighet og mulighet til å bestemme over egne liv. Kvinner skal være med på å eie sin del av verden og sin egen framtid. Høyre skal jobbe for å løfte fram en bredde av rollemodeller og gjøre flere kvinner synlige. For å bidra til økonomisk likhet har Høyre endret Arbeidsmiljøloven både for å sikre likelønn og heltidsstillinger.

Det dreier seg også om å hjelpe kvinner til å ta bevisste valg. Gjennom å øke bevisstheten hos kvinner om langsiktig sparing opplever vi nå for første gang i historien at det er flere nye kvinnelige fondskjøpere enn mannlige. Dette vil bidra til å redusere kapitalgapet mellom kvinner og menn.

Høyre vil styrke likestillingen i samfunnet og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å kombinere familieliv og arbeidsliv. Kjønnsdelte utdannelsesvalg bidrar til å opprettholde et kjønnsdelt arbeidsmarked. Forskning underbygger dette; Doktor Erika Palmer peker i sin doktorgradsavhandling fra 2017 på at det er en utfordring at kvinnenes deltakelse i arbeidslivet er innenfor de tradisjonelle kvinnedominerte yrker hvor lønnen som oftest er lavere enn i typiske mannsdominerte yrker, og det at kvinner jobber mer deltid enn heltid.

Høyre vil forsterke innsatsen for bedre kjønnsbalanse i ungdommenes utdannelsesvalg for å bidra til et likestilt arbeidsliv. Høyre vil også prioritere tiltak som kan bidra til kvinnelig gründerskap og til et mangfold av løsninger innen velferd og velferdsinnovasjon. De tradisjonelle kvinneyrkene er også de områdene som er mest omdiskuterte når det gjelder bruk av private tilbydere av tjenester. Der tilbyderne ofte omtales i negativ forstand av venstresiden. Hvorfor er det greit at man kjøper private tjenester via anbudskonkurranser når det gjelder for eksempel nye kommunale veier og bygg, men ikke når det for eksempel gjelder barnehager og sykehjemsplasser?

Høyre mener at et kjønnsbalansert arbeidsliv med like muligheter for kvinner og menn når det gjelder lønn, pensjon, muligheten for heltidsstillinger, samt entreprenørskap er det beste for den enkelte, for arbeidsgiver og for hele samfunnet. Økonomisk likestilling handler rett og slett om valgfrihet og muligheten vi har til å kunne leve frie liv.


Izabela Vang og Aimée Leistad, Trøndelag Høyres Kvinneforum

Kommentarer til denne saken