Færre humler.

For mye plast i havet.

Hyppigere ekstremvær.

Rio-konferansen i 1992, med deltakere fra 170 land, var et gjennombrudd for at naturens tåleevne ble et sentralt politisk tema. Klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold var resultat av godt dokumenterte faresignaler.

At gode intensjoner og målsettinger ikke er nok til å snu utviklingen, har blitt svært tydelig gjennom nesten 30 år som har gått siden Rio-konferansen. Faresignalene er skremmende. Det er godt dokumentert at menneskeskapt påvirkning av klimasystemet og tap av naturmangfold truer livsgrunnlaget for fremtidens generasjoner. Alvoret underbygges av både vitenskapelige rapporter og jevnlige nyhetsopplag om ekstremvær, katastrofale skogbranner og utrydding av arter.

Naturen gir oss mat, klær, medisiner, byggematerialer og opplevelser. Hvert år bygges det ned store naturområder, også i Norge. Vi har mistet store områder som før var frie for større tekniske inngrep. Det bygges ned på grunn av hyttebygging, veier, kraftverk, nærings- og boligområder. Dette truer leveområdene for planter og dyr, som utryddes i urovekkende tempo. Tapet av naturmangfold er en trussel mot livsgrunnlaget vårt.

SV vil ha en ny politikk som ivaretar naturen. Virkemidlene er vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. Det er bare ved å ta miljø- og klimautfordringene på alvor, og omstille industri til nye grønne oppgaver, at Norge kan rustes for fremtiden. Hvis vi venter og venter, tillater vi oss å være alt for oljeavhengig, og legger i stedet grunnlag for arbeidsløshet og industridød. Dette krever politisk handlekraft og tett samhandling med næringslivet, basert på bl.a. trepartssamarbeidet som er en bærebjelke i norsk arbeidsliv.

Da det i forrige århundre skjedde store endringer av det norske samfunnet og velferdsstaten ble utviklet, var utjevning av forskjeller en helt sentral målsetting. Det samme må gjelde når vi står overfor nye store utfordringer. Byrdene må fordeles mest mulig rettferdig. Derfor er SVs mål: Et rettferdig grønt skifte!

Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjord og fjell. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid. SV har en plan for et rettferdig og grønt skifte av Norge. En plan for å få Norge gjennom pandemi, klimakrise og økte forskjeller.

Stem SV for et rettferdig grønt skifte og et rettferdig Norge!

Siv Furunes, 1. kandidat til Stortingsvalget og SV-representant i Inderøy kommunestyre

Margareth Halle, leder Inderøy SV

Asbjørn Berg, styremedlem Inderøy SV

Liv Birgit Knudsen , styremedlem Inderøy SV