Fylkesordfører Tore O. Sandvik foreslår i Trønderavisa 16. januar å innføre fylkeskommunal parlamentarisme i Trøndelag fylkeskommune. Forslaget får også positiv omtale på lederplass i Trønderavisa.

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde en fylkeskommunal parlamentarisk styreform fra 2003 til fylkessammenslåingen i 2018. Undertegnede arbeidet med politikk på heltid for Venstre i Nord-Trøndelag i perioden 2006-2011, herunder som sekretær for fylkestingsgruppen i en parlamentarisk flertallskonstellasjon i årene 2007-2011.

Venstre hadde mange gode gjennomslag som del av en flertallskonstellasjon i en parlamentarisk organisert fylkeskommune, men jeg er ikke i tvil om at dagens organisering av Trøndelag fylkeskommune: fylkesutvalgsmodellen, er den styringsformen som totalt sett ivaretar demokratiet på best mulig måte.

Det er tre gode grunner til å si nei til fylkeskommunal parlamentarisme slik Arbeiderpartiet foreslår. For det første innebærer fylkeskommunal parlamentarisme mindre åpenhet og mer lukkethet i den politiske behandlingen av saker. Et slik lukket møtesystem sikrer ikke fylkeskommunens legitimitet.

For det andre bidrar dagens fylkeskommunale styringsmodell, fylkesutvalgsmodellen, til å sikre politisk konsensus. I et så mangfoldig fylkes som Trøndelag må vi alle arbeide i felles retning. Det sikrer ikke parlamentarismen, da en parlamentarisk styreform ikke sikrer at både posisjon og opposisjon er representert i alle politiske organer.

For det tredje innebærer parlamentarisme mest sannsynlig en enda dyrere politisk sektor i Trøndelag fylkeskommune. Dette på grunn av at kommuneloven sikrer at rettighetene til både flertall og mindretall skal ivaretas både økonomisk og utredningsmessig i en parlamentarisk styringsmodell. Det siste forutsetter en økt politisk sektor, selv om en fylkeskommune i realiteten har et smalere førstelinjeansvar og mindre oppgaveportefølje enn en kommune.

Fylkesutvalgsmodellen er best egnet som styringsform i Trøndelag fylkeskommune, og derfor bør man si nei til fylkeskommunal parlamentarisme.


Karl M. Buchholdt, nestleder i Trøndelag Venstre