– Jevnt for høyt sykefravær

Sykefraværet blant ansatte i Inderøy kommune ligger på godt og vel ti prosent. Nå foreslås det å ansette en midlertidig prosjektmedarbeider for å jobbe med de ulike problemstillingene knyttet til sykefravær.

VIL ANSETTE PROSJEKTMEDARBEIDER: Rådmann i Inderøy, Peter Ardon, ønsker å ansette en prosjektmedarbeider for å få sykefraværet i kommunen ned. 

Nyheter

Det er rådmann Peter Ardon som har fremmet forslaget om en slik stilling.

– Det er ikke bare de siste to-tre årene sykefraværet har vært såpass høyt. Sånn har det vært i en lengre periode nå. Vi ligger jevnt for høyt. Dette er en situasjon som er lite tilfredsstillende, og det er både den politiske og administrative ledelsen i kommunen som er opptatt av at vi intensiverer arbeidet med å få sykefraværet ned. sier Ardon.

Gode strategier

Hovedutfordringen ligger for kommunen i langtidssykefravær – fravær på over åtte uker sammenhengende. Rådmannen mener man allerede har gode og riktige strategier for å minke andelen fravær, og har som et langsiktig mål å få sykefraværet ned i sju prosent.

– Kommunen har jobbet målrettet over tid, men det har skortet på kapasiteten til å gjennomføre alt det som ligger i planene. Å holde trykket oppe for å hindre høyt sykefravær er vanskelig, sier Ardon, som mener at en prosjektmedarbeiderstilling vil gagne kommunen.

Skal tjene seg selv

Stillingen er en del av budsjettforslaget Ardon la fram forrige uke. Om forslaget blir vedtatt skal det igangsettes en prosess med å finne riktig person til jobben raskt.

– Ideelt sett skal stillingen tjene inn seg selv med at sykefraværet vil gå ned, men vi budsjetterer ikke med lavere sykefravær allerede nå, sier Ardon.

Han forteller at det må jobbes på tre nivå for å bedre statistikken.

– Vi må arbeide både med dem som allerede er sykemeldte, med dem som er i ferd med å bli det, og også på systemnivå for å forebygge fremtidige sykemeldinger, sier han.

– Og med en prosjektmedarbeider som utelukkende fokuserer på dette, håper vi på en nedgang etter hvert, fortsetter han.

Høyere enn snittet

Sammenligner man sykefraværet i Inderøy med sykefraværet i de andre kommunene i Nord-Trøndelag, er tallene for Inderøy høyere enn i de aller fleste andre kommuner. Bare Namsos og Verran har høyere sykefravær i prosent. Hvorfor det er slik kan ikke rådmannen si med sikkerhet.

– Det er vanskelig å peke på én bestemt årsak – det er nok flere faktorer som spiller inn her. Men vi må jobbe med å tilnærme oss problemet på flere ulike måter, og derfor vurderer vi det som hensiktsmessig at det settes av en dedikert ressurs til dette, avslutter han.