Foreslår enorme investeringer

I rådmannens helse- og omsorgsutredning, som denne uka er behandlet av formannskap, administrasjonsutvalg og hovedutvalg Folk, foreslås det at det fram til 2031 investeres i nybygg og renovering til 433 millioner kroner.

BESTÅR: I helse- og omsorgsutredningen anbefaler rådmannen at Mosvik sykeheim består, og at den renoveres og får tilbygg. (Arkivfoto: Reidar Sundal) 

SELGES: Rådmannen foreslår at Inderøyheimen selges og at det settes opp helsehus i Straumen-området. 

Nyheter

Her foreslås det også at Inderøyheimen selges og at det settes opp nytt helsehus, fortrinnsvis i Straumen-området. Arbeidene med Fase 1 skal starte allerede i 2018 og stå ferdig i 2021.

Mosvik sykeheim renoveres

Fase 1 skal bestå av 24 institusjonsplasser, 24 omsorgsboliger/bofellesskap, dagsenter, kafé, rehabiliteringsfunksjoner og institusjonskjøkken. Priskalkylen er på 273 millioner kroner. Herfra trekkes 15 millioner kroner, som er forventet pris for salg av Inderøyheimen.

I utredningen foreslås det også renovering og tilbygg ved Mosvik sykeheim til 86 millioner kroner. Oppstart/ferdigstillelse skal skje i tidsrommet 2025–2031. Planen er at institusjonen skal romme 20 omsorgsboliger/bofellesskap.

Rådmannen anbefaler at Helsehus Fase 2, som skal inneholde 32 omsorgsboliger/bofellesskap og som bør lokaliseres i Straumen-området, blir bygd 2030/2031.

Vi finne egnet tomt

I utredningen heter det at «de samlede investeringsestimatene for byggeprosjektene viser en kostnadsramme på 433 MNK, hvorav det legges til grunn en forventning om 149 MNK i tilskudd fra Husbanken. Samlet forventet netto investeringsramme for kommunen vil dermed være 187 MNK.» Det er her snakk om 2017-priser. Rådmannen skriver at en i endelige kalkyler må påregne et påslag på mellom seks og ti prosent.

I forslaget anbefaler rådmannen at arbeidet med å skaffe egnet tomt til Helsehuset startes umiddelbart. I framlegget står det at med « bakgrunn i målsetting om å realisere et Helsehus iverksetter rådmannen nødvendige prosesser for anskaffelse av egnet tomt, fortrinnsvis lokalisert til Straumen. Tas nye areal som i dag ikke er regulert til offentlig formål, må det utarbeides reguleringsplan for det aktuelle arealet.»

Ikke god nok standard

I utredningen er det gjennomført byggtekniske vurderinger av eksisterende bygningsmasse ved Mosvik sykeheim og Inderøyheimen.

Her konkluderes det med at ingen av de to sykeheimene holder en byggteknisk standard som anses nødvendig for å kunne tilby god kvalitet og kostnadseffektiv drift av kommunens framtidige helse- og omsorgstjenester.

De byggtekniske vurderingene peker på at det ikke vil være kostnadseffektivt for kommunen å renovere Inderøyheimen.

I rapporten poengteres det at det også er betydelige begrensninger med eksisterende bygningsmasse ved Mosvik sykeheim, og at dette gir noen begrensninger for handlingsrommet i Mosvik.

Billigst å legge ned i Mosvik

Prosjektet har også kostnadsberegnet ulike alternative løsninger for renovering, tilbygg og nybygg.

Her konkluderes det med at det alternativet som estimerer lavest kostnad pr. år, er alternativet hvor Mosvik sykeheim avvikles, og all heldøgnsomsorg samlokaliseres til Straumen.

Differansen fra dette laveste alternativet og rådmannens foreslåtte hovedalternativ utgjør rundt to millioner i driftskostnad per år.

Når billigste alternativ ikke foreslås anbefalt av rådmannen, så heter det at dette «alternativet er så langt ikke ansett politisk aktuelt, og man har derfor ikke gått videre med nærmere utredning av alternativet.»

I utredningen heter det også at «den langsiktige utviklingen av kommunens helsetjenester ikke er bærekraftig med hensyn til økonomi, kvalitet, kompetanse og omsorgsressurser.