Kommunal informasjon

– Budsjettforslaget til behandling

RÅDMANNEN: I skrivende stund nærmer vi oss desember og vi merker på mye at slutten av året nærmer seg. Rådmannen har levert sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2018–2021. Mye av innholdet i budsjettforslaget er kommentert i Inderøyningen, så de fleste har sikker fått med seg at det er fremmet en del kontroversielle, men etter min mening, helt nødvendige forslag.

INNHOLD: Budsjettforslaget inneholder også tiltak og aktiviteter som er av mer positiv karakter, skriver rådmann Peter Ardon.  Foto: Elfi Leinan

Nyheter

Men budsjettforslaget inneholder også tiltak og aktiviteter som er av mer positiv karakter. Med utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, har Formannskapet kommet med sin innstilling og det er denne som skal behandles i kommunestyret den 11. desember. Det er først da vi vet hvordan budsjettvedtaket for neste år blir. Men vi kan allerede nå konstatere at det er mye som skal følges opp og at neste år blir både et interessant og spennende i kommunal sammenheng.

Hvis kommunestyret velger å vedta ny utredning av struktur og organisering av oppvekstområdet, vil dette selvfølgelig kreve mye av vår oppmerksomhet. Det samme vil gjelde for et ev. vedtak om eiendomsskatt. Men i tillegg til disse saken er det også mange andre ting som skal skje i 2018.

For det første nevner jeg selvfølgelig omstillingen innen helse- og omsorgssektoren. Samtidig som at budsjettet for neste år behandles, vil kommunestyret også ta stilling til den tidligere omtalte helse- og omsorgsutredningen. Det er mye som tyder på at vi vil få et vedtak som vil medføre en større endring i måten vi yte helse- og omsorgstjenester på.

Men i 2018 vil vi det også være flere utviklingsprosjekter som skal ha fokus. Her kan jeg nevne:

• Utvikling av Kølhagan. Det er satt av penger i rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for begynne arbeidet med å gjøre Kølhagan som et naturlig treffsted i Straumen sentrum. I denne sammenheng kan jeg også nevne plan for sentrumsutvikling i Straumen sentrum som en viktig sak det skal jobbes med i 2018.

• I 2018 skal vi også jobbe videre med kommunedelplan Røra. Framtidig vegtrase for E6 er nå mer avklart, og dermed vil vi intensivere planarbeidet med blant annet Lensmyra som et viktig utviklingsområdet for næringslivet i Inderøy kommune.

• Det er forventet oppstart av bygging av Rørahallen–blant annet finansiert gjennom kommunalt tilskudd. Det blir spennende å følge med på dette.

• Det skal også legges mer bredbånd i løpet av 2018. Vi har kommet godt i gang og vi skal fortsatt holde trykk på dette arbeidet framover.

Dette er bare noen få eksempler på aktiviteter som skal foregå i løpet av 2018. I tillegg vil vi selvsagt yte kommunale tjenester til innbyggere i kommunen. Aktivitetsnivået vil dermed være høyt i 2018, og jeg ser fram til å komme i gang med alle de utfordringene som står å vente på oss i 2018-i godt samarbeid med ansatte, næringsliv og politisk ledelse.

Til slutt ønsker jeg å bruke denne anledningen til å takke alle ansatte i Inderøy kommune for deres innsats i det året som nå snart har gått. Jeg setter stor pris på den jobben som dere gjør for Inderøy kommune og deres innbyggere!