– En meget god boligsosial plan

Inderøy kommunes boligsosiale plan i utløper i 2018 og ny er under utarbeidelse. – Dette blir en meget god plan for Inderøy, sier Per Jensen i Inderøy lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

BRA: Bygging og etablering av bofellesskapet Børgin Panorama på Ness jordet viser at en er på rett vei i Inderøy med boligsosial plan, mener Per Jensen i Inderøy lokallag av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. 

Nyheter

Boligkoordinator Ole Thomas Andresen er utredningsansvarlig i Inderøy kommune og har, ifølge Jensen, gjort en stor innsats med å sette seg inn i feltet. Han forteller at NFU er orientert om arbeidet og invitert til å delta i prosessen.

– Det er bra. NFU er en svært relevant organisasjon i denne sammenhengen. Et flertall av lokallagets medlemmer er aktuelle leietakere eller eiere av slike boliger, sier Jensen.

Framtidsrettet

Planarbeidet legger opp til at Inderøy kommune skal være fremtidsrettet og sikre at den blir en god kommune å bo i, også for mennesker med behov for bistand.

- Vi i NFU er svært fornøyd med prosessen til nå. Skal kommunen være fremtidsrettet, må den ha et tilstrekkelig antall boliger tilgjengelig slik at de med behov slipper lang ventetid. Dette vil innebære å ha et planverk og støtteapparat som skal sette enkeltpersoner i stand til å leie eller eie bolig i et vanlig boligmiljø. Det kan være både praktisk og/eller økonomisk bistand for selv å kunne bestemme hvor og med hvem man vil bo, sier Per Jensen.

Eget hjem

Han poengterer at Norge i lang tid hatt som målsetting at alle – også de med funksjonsnedsettelser – skal kunne ha sitt eget hjem.

– Alle er et stort ord med vidtrekkende konsekvenser både for stat, kommune og oss som innbyggere. Målsettingen gjelder alle innbyggere – uavhengig av kjønn, religion, alder, diagnoser eller funksjonsnivå. NFU Inderøy er fornøyd med at kommunen har prioritert arbeidet med en egen utredningsansvarlig. Utkastet vi har fått presentert bygger på gode tanker og fornuftige retningsvalg. Fortsetter prosessen på en like god måte, vil planen gi kommunen et svært godt beslutningsgrunnlag i boligsosiale spørsmål, roser han.

Har forpliktet seg

Norge har forpliktet seg til å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne forpliktelsen gjelder alle forvaltningsnivå, også kommunene.

Jensen viser til at det i konvensjonens artikkel 19 presiseres at også mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til selv å velge hvor og med hvem de skal bo. Ingen skal måtte bo i en spesiell boform. I Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne heter det i artikkel 28 at partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold.

Dialog, vilje og ressurser

- Altså er ikke målet nådd når man har fått en bolig. For å etterleve FN-konvensjonen trengs dialog og både vilje og ressurser til videre utvikling. NFU er spent på hvordan dette vil komme til uttrykk i planen. Det er behov for både vedlikehold av boligene og utvikling av tjenestetilbudet ut fra behov. Skal man være fremtidsrettet så kreves et tilgjengelig tjenestetilbud som styrker mulighetene for å bo i egen bolig. NFU Norge har ti prinsipper som alle bygger på Menneskerettighetene og Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prinsipp nummer 6 er at voksne mennesker med utviklingshemning har rett til eget hjem, fastslår han.

På riktig vei

Jensen påpeker at NFU Inderøy engasjerer seg i dette arbeidet med et ønske om å få en boligsosial plan som ivaretar rettigheter til utsatte grupper.

– Det har ikke alltid vært like lett å få prioritert disse gruppene, men vi håper at vi nå er på riktig vei. Et tegn på dette kan være at kommunen i 2015 omgjorde sine planer om en institusjon og i stedet valgte å bygge Børgin Panorama – to bofellesskap med henholdsvis fire og fem leiligheter på Nessjordet. Nå er man i ferd med å lage en plan som innehar kvaliteter NFU – og sikkert flere – har etterspurt og ønsker velkommen, sier han.

Aktiv i prosessen

Inderøy NFU understreker at målgruppene for planen ikke utelukkende er medlemmer av NFU eller mennesker med utviklingshemming.

– Den er innrettet på dem som trenger hjelp eller støtte til å finne et sted å bo eller bygge sin egen bolig. Flyktninger, rusavhengige og psykisk syke kan være personer med behov for slik støtte – midlertidig eller varig. Det er flere mulige veier mot målet, men det viktige er å ivareta ønsker og behov hos den boligsøkende. Det kan være behov for støtte i hjemmet eller tilbud utenfor hjemmet som gjør den enkelte i stand til å bo i hjemmet og kjenne seg trygg.

Planen skal fremmes for kommunestyret i løpet av våren. NFU Inderøy følger arbeidet og vil være aktiv i prosessen, avslutter Per Jensen.