Kommunal informasjon

– Vi skal videreutvikle Inderøy

ORDFØRER: Vi har kommet til desember og adventstid. Mange små og store er forventningsfulle med tanke på det vi har foran oss og gleder seg, mens denne tiden for noen er en uttrykkelig påminnelse om noe som ikke lenger er.

Ordfører Ida Stuberg  Foto: Reidar Sundal

Nyheter

For kommunestyrets medlemmer så er budsjettbehandling en vesentlig ingrediens i advents- og førjulstid. Formannskapet vedtok sin innstilling til kommunestyret den 22. november. Innstillingen ligger ute på kommunens hjemmeside til ettersyn, også vedtar kommunestyret endelig sitt budsjett den 11. desember.

I neste års budsjett, og økonomiplan for den kommende 4-års perioden, ser vi tydelig konsekvenser av at Inderøy valgte å ikke gjøre endringer da vi tok stilling til kommunereformen. Et bredt politisk flertall i Inderøy mente at vi skal videreutvikle Inderøy med dagens grenser, og for å greie dette må vi ta i bruk andre verktøy enn det vi har måttet gjøre så langt. Det handler både om mer utstrakt bruk av eiendomsskatt, og vurderinger knyttet til strukturer. Det synes trygt å si at for de fleste politiske partier i Inderøy ser landskapet litt annerledes ut enn det vi forventet i valgkampen 2015, noe som i all hovedsak knytter seg til rammer vi lokalt ikke rår over.

Vi har ganske gode sammenligningsdata tilgjengelig som sier noe om hvordan Inderøy ligger an sammenlignet med andre kommuner. Av Kommunal Rapport sitt kommunebarometer som ble utgitt i sommer fremgår det at nøkkeltallene for Inderøy er klart bedre enn de økonomiske forutsetningene skulle tilsi, samtidig som det ikke er til å komme bort fra at vi har utfordringer med høy gjeld. Inderøy er en generalistkommune, og har i likhet med landets øvrige kommuner ansvar for en bredt sammensatt portefølje.

For å synliggjøre hvordan det arbeides i Inderøy kommune med å fylle kommunens visjon «best- i lag», så har jeg fra rådmannen og hans nærmeste medarbeidere fått noen tall jeg ønsker å dele med kommunens innbyggere. Disse viser at så langt i år har det blitt produsert og servert 190 middagsporsjoner per uke i kommunal regi, det vil si oppunder 9000 middager så langt i år. Ca 360 unike innbyggere har i løpet av 2017 fått besøk og hjelp av kommunens hjemmetjeneste, og alle innbyggere som fyller 75 år har fått tilbud om besøk fra hjemme- sykepleien (forebyggende hjemmebesøk for eldre 75 år).

Det er gjennomført i alt om lag 1500 utviklingssamtaler ved skolene våre i dette kalenderåret, med det som følger med av for- og etterarbeid.

De som besvarer henvendelsene i service og støtte har om lag 60 telefonhenvendelser per dag (litt svingninger fra dag til dag) som fordeles videre ut i organisasjonen. I løpet av første halvår var det produsert og lagt fram 77 politiske saker til formannskapsbehandling, og så langt i år er det bedt om innsyn og besvart 67 henvendelser. Det er videre behandlet 180 bygge – og fradelingssaker, og 23 søknader om støtte til næringsfond.

Helsestasjonen har vært på hjemmebesøk hos 63 nybakte foreldre, og det er gitt 1130 vaksinedoser til babyene og skoleungene våre, som er fulgt opp med observasjon etterpå.

Det er bygd ut om lag 14 300 meter med bredbånd, og neste år forventes det om lag 30 000 nye meter. Det er lagt 19 000 kvadratmeter ny asfalt, hvorav en del er på grusdekke, og noe på gammelt slitt asfaltdekke. I tillegg er det lagt over 4000 meter ny avløpsledning og over 2000 meter vannledning.

Selvfølgelig kunne mange flere eksempler vært trukket fram, og på toppen av alt det som lar seg måle i tall, så kommer jo også alt som skjer i hverdagen som ikke lar seg tallfeste. Disse fakta-tallene sier likevel noe om hva Inderøy kommune har ansvar for. De er også illustrasjon på hvor mange ulike områder kommunen og de ansatte treffer innbyggerne på, og hvilke oppgaver vi skal balansere mellom når vi gjør de budsjettmessige vurderingene for hele kommunen.

Det er mange som gjør en formidabel innsats for at det skal være godt å leve og drive næring i Inderøy. Det gode samspillet mellom næringsliv, frivillighet og kommune kommer til uttrykk på flere vis mange ganger gjennom året i Inderøy, og 2017 har ikke vært noe unntak. Mange eksempler kunne vært nevnt, men et høydepunkt som likevel rager litt spesielt i år var da HMK gardes tredje gardekompani gjestet Nervika. Mange frivillige stilte velvillig opp, og sammen med vertskapet Norsk Limtre v/Ragnar Berg ble dette et arrangement som gardistene helt sikkert vil minnes – og trolig vi andre som var til stede også.

Gjennom blant annet samarbeidet mellom næringsliv, frivillighet og kommune så er jeg sikker på at vi forløser spennende satsinger også i 2018, og jeg ser fram til et nytt år. Med dette vil jeg rette en stor takk til alle som bidrar for å skyve Inderøy i retning mot det vi ønsker at kommunen og lokalsamfunnet vårt skal være for store og små.

Håper du får ei riktig fin adventstid med nære og kjære,