Vil ha ny strukturgjennomgang

Et samlet formannskap i Inderøy vil at rådmannen foretar full gjennomgang av oppvekstsektoren.

NY STRUKTURGJENNOMGANG: Sp-politikerne Ida Tangstad (t.v.), Petter Vesterås, Ingrid Melhus med datteren Ragnhild i fanget synes det er riktig med ny evaluering av strukturen innen oppvekstsektoren. 

Nyheter

Det går fram av møteprotokollen. I møtet ble det klart at det i Inderøy,som i omtrent samtlige av fylkets kommuner, er neste års budsjettarbeid en krevende øvelse. Et enstemmig formannskap gikk den 22. november langt på vei inn for å følge rådmannens innstilling til budsjettet for 2018, herunder en gjennomgang av oppvekstfeltet med organisatoriske og strukturelle tiltak i fokus og utvidelse av eiendomsskatt

Sp er enig

Også Inderøy Sp står bak ordlyden i vedtaket, som betyr at skolestrukturvedtaket som ble gjort i fjor sommer, kommer opp til ny vurdering. Ida Stene Tangstad sitter i formannskapet for Sp. Hun er helt klar på at partiet er langt unna å ha bestemt seg for hvilke grendeskoler som kan bli lagt ned som følge av gjennomgangen.

– Dette er en gjennomgang av hele oppvekstsektoren og inkluderer barnehagetilbudet. Rådmannen har fått i oppgave å legge fram en politisk sak som skisserer organisatoriske og strukturelle omstillingsmuligheter med sikte på økonomiske gevinster innenfor oppvekst- sektoren. Ut ifra dette skal formannskapet så trekke opp rammene for det videre arbeidet, sier hun.

Synliggjør økonomiske effekter

Stene Tangstad skjønner at folk som likte Senterpartiets vedtak i 2016 om ikke å endre skolestrukturen, synes det er rart at partiet nå går inn for ny gjennomgang.

– Gjennom den politiske behandlingen er det i tillegg til en helhetlig gjennomgang av struktur for barnehager og skoler også spesifisert at rådmannen skal synliggjøre økonomiske effekter på organisering av oppvekstsektoren. Sp la inn bestilling på dette i forbindelse med behandling av skolestruktur i fjor. Vi mener fortsatt at det er en del å gå på før hele vedtaket er kvittert ut helt og fullt, sier hun.

Får konsekvenser

Leder i Inderøy Sp, Petter Vesterås, peker på at en i neste års budsjett og økonomiplan for den kommende 4-årsperioden, ser tydelig konsekvenser av at Inderøy valgte ikke å gjøre endringer da en tok stilling til kom- munereformen.

– Dette har også formannskapet erkjent ved sin budsjettbehandling der det vises til at «de økonomiske forutsetningene for tjenesteproduksjon og utvikling i Inderøy, er gjennom fremlagte forslag til statsbudsjett ytterligere forverret», sier han.

Store forventninger

Lokalpartilederen begrunner også partiets «nye» strukturholdning med at de økonomiske dimensjonene kom i bakgrunnen da prosessen med skolestruktur pågikk i fjor.

– Vi hadde stor tro på, og forventninger om regjeringsskiftet i 2017, da beslutningen ble tatt i 2016. Slik ble det ikke, og styrende parti i politikken nasjonalt mener at Inderøy som kommune er for liten og inntektssystemet og dets utslag for Inderøy viser tydelig at det er tilfelle, sier Vesterås.

Minus 0,5 prosent

Han sier at dette gjenspeiles i regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett, og rådmannens forslag til budsjett for Inderøy kommune for 2018.

-Her ser en at realveksten i Inderøys frie inntekter, altså nominell vekst minus deflator på 2,6 prosent, er på minus 0,5 prosent, sier han.

Vesterås sier at det også framgår av rådmannens budsjettforslag at enhetene i det store og hele har fått justert sine rammer i henhold til lønnsvekst.

– Men ikke til prisvekst. Det betyr at rammene for de kommunale enhetene blir generelt strammere i 2018 enn i inneværende års budsjett, sier han.

Politiske prioriteringer

Tidligere kommunestyrerepresentant for Sp, Ingrid Melhus, synes det er bra å fokusere på at rådmannen leger fram et budsjett der en finner igjen politiske prioriteringer som var lagt til grunn tidligere

– Eksempler på det er skjerpet innsats mot høyt sykefravær, økning i lærlingplasser for helsefagarbeiderfaget, videreføring av storstilt satsing på bredbånd og vei samt etter – og videreutdanning av lærere, og tilsvarende for ansatte innenfor helse- og omsorgsyrker, sier hun.

Et klarere bilde

Melhus mener at en gjennom helse- og omsorgsutredningen fått et klarere bilde av hva det vil kreve av Inderøy kommune å håndtere eldreveksten fram mot 2031, både med tanke på investeringer og drift.

– Slik det ligger an nå så vil besparingene som følger omlegging av tjenester innenfor bistand og omsorg i sin helhet blir beholdt til utvikling og styrking i sektoren i 2018, og det er bra med tanke på videre utvikling av dette tjenestetilbudet, sier hun.

Eiendomskattesatsene klare

Ida Stene Tangstad sier at Formannskapet nå har gått inn for satsene for eiendomsbeskatning i kommunen.

– Det kan være greit å merke seg at verker og bruk over tid er redusert fra 7 promille til 3,5 promille. For bolig og fritidsboliger blir beskatningen på 2 promille, nikker hun og forteller at Inderøy Sp er opptatt av bærekraftig utvikling av kommunen.

– Rådmannen er bedt om å legge fram sak med en vurdering av om vi fra 2019 av bør ha eget klimabudsjett for kommunen. Inderøy er bærekraftig reisemål, og ved siden av alle positive effekter det vil ha å tenke klima og miljø, så vet vi også at dette etterspørres av forbrukerne og vil være et fortrinn i så måte, avslutter hun.