Fra arkivet:

Går framtida lyst i møte

Omsetningen for bedrift-ene ved Verdal Industripark økte fra 7,2 milliarder kroner i 2015 til 8,4 milliarder kroner i 2016. – Framtida ser lys ut, innrømmer Marius Værdal og Øystein Kvistad.

LYS FRAMTID: Industriområdet på Verdal går ei lys framtid i møte, mener Marius Værdal (t.v.) og Øystein Kvistad. 

Nyheter

I likhet med mange inderøyninger har de to sin arbeidsplass i Verdal. Marius arbeider som produksjonsleder og kompetansekraft hos Proneo, mens Øystein er Rådgiver ved Rådmannens kontor i Verdal kommune.

Gjensidig avhengighet

Til sammen består industriparken av 165 bedrifter med rundt 2800 ansatte. Det er om lag 100 flere bedrifter nå enn ved inngangen til tusenårsskiftet. Tall viser at 353 inderøyninger pendler til arbeid i Verdal, mens 168 pendler motsatt vei.

– Inderøysamfunnet er avhengig av industrien i Verdal. Går det dårlig her merkes det i nabokommunene. På samme tid trenger Verdal-samfunnet arbeidskraft og kompetanse fra nabokommunene. Bedriftene i industriparken samarbeider for å bli best mulig. Et velfungerende arbeidsmarked er også avhengig av samarbeid, sier Kvistad.

Nye grep

I Verdal var man simpelthen nødt til å ta helt nye grep etter Aker-krisen i 1999–2000. Markedssvikt gjorde at 400 av de om lag 1100 ansatte ved bedriften ble oppsagt. Resten ble permitterte.

– Verdal-samfunnet var helt avhengig av hjørnesteinsbedriften Aker. Bedriftskrise førte til krise i den kommunale økonomien og sosiale utfordringer. Dette førte i sin tur til at Verdal fikk et betydelig, negativt omdømme. Det ble satt inn store ressurser for å «rette opp den skakkjørte skuta». Ikke minst deltok Aker i prosessen der over 70 prosent av de ansatte deltok i kompetansehevende tiltak. Seinere er Aker blitt til Kværner, men det er en annen historie, forteller Værdal.

Gikk sin egen vei

I motsetning til andre industristeder med ensidig næringsstruktur som har gjennomgått kriser, valgte Verdal å gå sin egen vei. Mo i Rana fikk tilført mange statlige arbeidsplasser etter at Norsk Jernverk kollapset. Det fikk ikke Verdal.

– Verdal fikk omstillingsmidler og fremfor alt god hjelp av NAV, ikke primært som utbetaler av ledighetstrygd, men som tilrettelegger av kompetansehevende tiltak. NAV Verdal og NAV Nord-Trøndelag er i verdensklasse i så måte, sier Kvistad.

Strategisk næringsplan

Det ble utarbeidet en strategisk næringsplan som var tydelig på at Verdal innen 2010 skulle være best på VEKST i fylket. Bokstavene VEKST sto for Verdiskapning, Entreprenørskap, Kultur, Sysselsetting og Trivsel. Det var viktig å unngå å bli satt i bås med andre «omstillingsområder» i landet. I stedet ville man her i Verdal bli oppfattet som proaktive, nyskapnings- og utviklingsorientert. Samtidig ble ordet «krise» underkommunisert.

– I tillegg ble industriområdet «åpnet». Tidligere lå det inngjerdet. Ved å klippe gjerdet, signaliserte man åpenhet og nysgjerrighet. Det har utvilsomt fungert. Her er det gjennom årene skapt en naturlig klynge – et lappeteppe av bedrifter og eiere, sier Værdal.

Innovative bedrifter

Det omstillingsarbeidet som ble startet rundt årtusenskiftet har, ifølge Kvistad, minsket avhengigheten av hjørnesteinsbedriften.

– Tidligere sto og falt det meste på den ene bedriften Aker. I dag er bedriftene på industriområdet langt flere, industrien er i stort blitt mer robust, og sånn sett kan en si at vi har gått fra å ha en hjørnesteinsbedrift til å få et hjørnesteinsmiljø. Denne uavhengig- heten byr på muligheter, men også utfordringer. Bedrifter som vil overleve må være innovative og de må bygge kompetanse. Mange av bedriftene på industriområdet er utsatt for sterk regional, nasjonal og internasjonal konkurranse. Da blir en oppgave å bygge dem opp til å bli konkurransetøffe, sier han.

Forsker-lab

Ifølge Marius Værdal er det ikke sånn at bedriftene på industriområdet har «nok med seg selv». For miljøet i Verdal er det avgjørende å se utover egen navle og ha gode samarbeidspartene andre steder. Han forteller at flere bedrifter i Inderøy kommune samarbeider tett med industrimiljøet i Verdal. Dessuten har bedriftene et nært samarbeid med forskningsmiljøene – ikke minst med SINTEF og NTNU i Trondheim.

– Vi kan godt si at Verdal er test-lab for Trondheim. Sammen bygges det kompetanse. Kompetanse som skal gi oss gode framtidsutsikter. Lykkes man i Verdal vil det ha stor betydning for Innherredsregionen, avslutter Marius Værdal.