Vil ha økt utmarksbeite

Rundt 30 personer var til stede da de forskjellige sidene ved bruk av utmarksbeite ble belyst under en beitedag på Øyna tidligere i desember.

SPØRSMÅL OG SVAR: Ragnhild Kjesbu og flere stilte spørsmål, og Arne Rannem (t.v.) var en av dem som ga svar. Til høyre prosjektleder Lars Daling. 

Nyheter

Arrangør var prosjektet «Inderøy: Mer mat – tryggere samfunn» i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, og fire forelesere var engasjerte.

Bredt register

Disse var fylkesagronom Anders Mona fra Fylkesmannens landbruksavdeling, som tok for seg tilskuddsordninger i forbindelse med avvirkning av skog og etablering av innmarksbeite. Fylkesskogmester Arne Rannem klargjorde reglene om foryngelsesplikten og miljøhensyn ved hogst.

Seniorrådgiver Yngve Rekdal i Norsk Institutt for bioøkonomi orienterte om skogsbeite og utmarksbeite som ressurs, mens Bård Næss hos Norsk Landbruksrådgiving vurderte den økonomiske siden ved økt utnyttelse av utmarksbeite.

Stort potensial

Det er åpenbart at det ligger store muligheter i å la storfe og sau benytte utmarksbeite i større grad enn i dag. De som vurderer dette, må først gjøre nøye vurderinger før de setter i gang, både i forhold til regelverk og tilskuddsordninger. Verdens matvaresituasjon er imidlertid slik at dagens areal med dyrka mark ikke er tilstrekkelig til å fø verdens befolkning i framtida, dermed må man ta i bruk også marginale områder.

Regnestykker som ble lagt fram viser at det kan være bra lønnsomhet i å omdisponere noe skogareal til utmarksbeite.

Konflikter

Det ble pekt på et område som medfører et økt konfliktnivå, særlig på Østlandet. Det gjelder skogarealer som samtidig brukes som utmarksbeite. Med sau går det fint, men når de store kjøttferasene skal beite i plantefelt blir det bråk, særlig der dyrene tilhører noen andre enn skogeieren selv. Noen gode løsninger på slike konflikter ble ikke skissert, og foreløpig er dette lite aktuelt i Inderøy.

Tiltrengt pleie

En positiv bieffekt av økt bruk av utmarksbeite vil være at kulturlandskapet samtidig får en sårt tiltrengt pleie.

En uke senere ble det arrangert et fagmøte om storfekjøtt i AKSET, også dette som et ledd i det samme prosjektet.