Budsjett som utfordrer kommunen

Denne uka la rådmannen fram sitt budsjettforslag for 2019 og økonomiplan for 2019–2022. – De nærmeste årene støter vi på mange utfordringer, sier rådmann Peter Ardon.

UTFORDRINGER: – Det er utfordrende å få på plass et budsjett i tider da økonomiske utfordringer står i kø, melder rådmann Peter Ardon.  Foto: Stig Leinan

Nyheter

Han innrømmer at det økonomiske utfordringsbildet burde vært bedre. For blant det som rådmannen lister opp av utfordringer er for lav netto driftsresultat, økende gjeldsgrad, ikke tilstrekkelig størrelse på disposisjonsfondet og bortfall av inndelingstilskuddet.

Økonomisk ubalanse

Han viser til at det fra sentralt hold jobbes med å redusere kommunenes muligheter til økning i eiendomsskatt, at det er en utfordrende balansegang mellom å ha et høyt ambisjonsnivå og å skape nok økonomisk handlingsrom og at en eventuell innskjerping av eiendomsskatteloven kan komme til å kreve ytterligere innsparingstiltak.