Strukturdebatten i Hovedutvalg Folk viser at

Mosvik skole vil bestå

Alt tyder på at det såkalte Mosvik-alternativet i oppvekststruktursaken får politisk flertall når saken avgjøres neste fredag. Det betyr at Mosvik skole vil bestå og at skolen skal bygges om.

BEVARES: Et flertall blant lokalpolitikerne går inn for at Mosvik skole bevares og bygges om. (Arkivfoto) 

IKKE FLERTALL: Edith Jakobsen (KrF) og Petter Vesterås (Sp) foreslår at det bygges nytt oppvekstsenter vest for Straumen. Ingenting tyder på at det vil få flertall når kommuenstyret behandler saken neste fredag. 

HOVEDUTVALG FOLK: Her er medlemmene i Hovedutvalg Folk klare til å behandle framtidig oppvekststruktur i kommunen. 

Nyheter

Det er konklusjonen etter at Hovedutvalg Folk har behandlet «Framtidig oppvekststruktur i Inderøy kommune» i sitt møte tirsdag formiddag. Nå var det rett nok ingen avstemning over alternativer i hovedutvalgsmøtet, men det politiske ordskiftet røper hvilken retning struktursaken tar.

Tre alternativer

I realiteten har lokalpolitikerne hatt tre alternativer å velge mellom. Rådmannen har anbefalt sitt alternativ. Det går ut på at skolene i Mosvik, Lyngstad og Utøy legges ned og at elevene flyttes til Sakshaug. I dette forslaget ligger det at det skal bygges nye barnehager i kretsene Mosvik, Lyngstad og Utøy.

Alternativ to er at Mosviks skole rehabiliteres og bygges om. Bak dette alternativet står Ap. Mye tyder på at dersom forslaget vedtas så flyttes elever fra Utøy til Mosvik, mens elever fra Lyngstad flyttes til Sandvollan. Også her går forslaget ut på at det bygges nye barnehager i kretsene. Tredje alternativ er at skolene i Mosvik, Utøy og Lyngstad legges ned og at det bygges nytt oppvekstsenter vest for Straumen. Forslaget innebærer også at barnehagene i Lyngstad og Utøy samles i oppvekstsenteret og at Mosvik barnehage opprettholdes.

Avgjøres 22. mars

Saken skal opp i Formannskapet onsdag 13. mars, og i kommunestyret fredag 22. mars. I begge møter er det forventet at Mosvik-alternativet får flertall. Om ikke det skjer, må det til et lokalpolitisk jordskjelv de neste dagene.

I hovedutvalgsmøtet fremmet Petter Vesterås (Sp) og Edit Jakobsen (KrF) forslag om at det bygges nytt oppvekstsenter vest for Straumen. Et forslag som fikk støtte av ordfører Ida Stuberg (Sp) og leder av hovedutvalget, Steinar Klev (Sp). Ingen representanter fra de andre partiene støttet dette forslaget. I hovedutvalget sa SVs Siv Furunes dette til de to representantene.

–  Om Sp tenker seg om: Det er ikke flertall for oppvekstsenter, konstaterte hun.

Rådmannens forslag vil i beste fall få et par stemmer i kommunestyret.

– Jeg går for det, men dersom det stemmes ned går jeg for Mosvik-alternativet, fortalte Ap-representant Lena Oldren Heggstad.

17–14 i favør Mosvik

Inderøy kommunestyre har 31 representanter. I hovedutvalgsmøtet ble det klart at Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre går for satsing i Mosvik. Til sammen har disse tre partiene 12 representanter. Inderøy SV, med sine to representanter, vil også gå for Mosvik-alternativet. Det samme gjør uavhengig representant, Anders Hals, pluss to av Sps kommunestyrerepresentanter. Dermed ligger alternativet som går inn for å legge ned skolene på Utøy og Lyngstad og flytting til Mosvik an til å få støtte av 17 representanter. 14 representanter, 13 fra Sp pluss Jakobsen fra KrF, går for å bygge nytt oppvekstsenter vest for Straumen.

Privatskole

I møtet redegjorde rådmannen for bakgrunnen for saksframlegget. Han var tydelig på at han ikke gikk nærmere inn på de ulike strukturalternativene.

– Det regner jeg med at dere lokalpolitikere har satt dere inn i før dette møtet. For meg er det derfor viktig å si at jeg her velger å vektlegge forutsetningene som ligger til grunn for framlegget, orienterte han.

I møtet fortalte Anders Overrein fra Norconsult om det arbeidet som selskapet har gjort for kommunen i forbindelse med strukturutredningen og han konkluderte slik:

– Inderøy kommune har rigget denne saken svært bra.

I lang tid er det blitt spekulert i at dersom skolene i Lyngstad og Utøy krets legges ned og det ikke etableres nytt oppvekstsenter vest for Straumen, så vil det bli etablert et privatskoletilbud i de to kretsene.

Om så skjer, gjenstår å se.