Sykefraværet nesten halvert på ett år

Sykefraværet innen kommunens hjemmetjeneste gikk ned fra 10,82 prosent i 2017 til 6,11 prosent i 2018.

FORNØYDE: Fire som er svært fornøyde med at sykefraværet innen hjemmetjenesten i Inderøy kommune neste er halvert er verneombud Arnold Lorentsen, enhetsleder helse og omsorg, Inderøy kommune, Per Arne Olsen, tjenesteleder innen hjemmetjenesten, Jorid Melhus og tillitsvalgt Elin Hegdal. 

ROS: Seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter, Kari Øiestad Schjelderup, roser kommunen for å ha gjort en god jobb for å få ned sykefraværet. 

Nyheter

Denne nedgangen er en viktig bidragsyter til at kommunen totalt sett i 2018 sparte rundt 5 millioner kroner med færre refusjonskrav. I tillegg gir nedgang i sykefraværet færre saker og dialogmøter for NAV. Det betyr i sin tur sparte penger for samfunnet.

Partssammensatt gruppe

I november 2017 ble det etablert ei partssammensatt gruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud og ledere innen kommunens hjemmetjeneste med bistand fra NAV arbeidslivssenter og Friskgården. Gruppen fikk i oppgave å komme opp med tiltak for å redusere sykefraværet.

– Det har vi klart og det er vi stolte over. Ikke minst skyldes det at vi har vært opptatte av at de ansatte skal ha eierskap til jobben sin. Lavere sykefravær betyr blant annet bedre forutsigbarhet for beboerne, sier verneombud Arnold Lorentsen.

Leder før lege

Enhetsleder helse og omsorg, Inderøy kommune, Per Arne Olsen, sier at en i partsgruppa ikke har hatt hovedfokus på penger.

– I stedet har vi sett på arbeidsmiljøet og muligheter til forbedringer. Hva kan gjøres bedre og hvordan? Folk må ha tillit og våge å ta opp ting og tang. Vi må ha en god tilbakemeldingskultur. Enkelt sagt mener vi det er bedre at den ansatte kontakter leder før vedkommende kontakter lege. Og så har vi sagt ja til tidsavgrenset tilrettelegging av arbeidsoppgaver. Det fører til at det legges til rette for at arbeidstakere kan være i jobb framfor å være sykemeldte, sier han.

Fraværet ytterligere ned

Tjenesteleder innen hjemmetjenesten, Jorid Melhus, innrømmer at det gleder henne at fraværet nesten er blitt halvert siden prosjektet ble satt i gang.

– Fra dag én har vi jobbet med kultur, ledelse og medarbeiderskap. Her har de ansatte satt fingeren på hva som bør og skal være på plass for at vi skal lykkes. Og jobben er ikke slutt selv om sykefraværet har gått drastisk ned. Oppgaven nå blir å videreføre dette. Det gledelige er at sykefraværet har gått ytterligere ned nå i januar og februar. Da var det nede på 5,4 prosent, smiler hun.

Roser NAV

Olsen synes det er på sin plass å gi ros til NAV.

– Vi har hatt stor nytte av samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter. I tillegg har kommunen fått økonomisk prosjektstøtte av KLP på 200 000 kroner. KS har bevilget kommunen 2 millioner kroner til å drive nærværsarbeid i hele kommunen. Vi i hjemmetjenesten har vært og orientert om våre erfaringer på ledersamlinger i kommunen. Forhåpentlig har vi noen tips å lære bort, sier han.

– Systematisk jobbing

Kari Øiestad Schjelderup er Seniorrådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Trøndelag. Hun roser kommunen for det arbeidet som er nedlagt for å få ned sykefraværet.

– Sykefraværet er nesten halvert. Her er det blitt jobbet systematisk. Ikke minst har man i prosjektet vært flinke til å involvere ansatte og man har klart å få en felles forståelse for hva som må til for å lykkes i hele personalgruppen. Ofte er det ulik kunnskap hos ledelse og ansatte. I hjemmetjenesten i Inderøy snakker man samme språk. Det er vesentlig å ha på plass i slike prosesser, sier hun.

Vil unngå vikarbruk

Seniorrådgiveren sier at det er viktig å få ansatte til å komme på jobb med den arbeidsevnen de har. Selv om en ikke kan gjøre alt, så kan de fleste gjøre noe. En vikar kan erstatte to hender, men ikke den tause kunnskapen den enkelte arbeidstakeren besitter.

– En bieffekt av det er at den ansatte får et større eierskap til arbeidsplassen og en sterkere yrkesstolthet knyttet til samfunnsoppdraget. Partssamarbeidet i hjemmetjenesten kjennetegnes nå av at partene diskuterer utfordringer i arbeidsmiljøet og kommer fram til felles løsninger. Arbeidsmiljøutvikling handler om å se på utviklingsfaktorer i selve arbeidet en er ansatt for å utføre! -og denne forståelsen har hjemmetjenesten lykkes med å innarbeide, avslutter hun.