Melting blir ny varaordfører

Jonny Melting (Sp) fra Framverran blir ny varaordfører i Inderøy.

VARAORDFØRER: Johnny Melting (Sp) fra Framverran blir ny varaordfører i Inderøy. 

Nyheter

Det er klart etter at Sp, MDG, SV og KrF har kommet til enighet om en samarbeidsavtale for de neste fire årene i Inderøy, står det å lese i et presseskriv.

SV får plass i formannskapet

I avtalen er partiene enige om fordeling av posisjoner, samhandlingsrutiner og politiske prioriteringer. Det betyr at Sp fortsetter med Ida Stuberg i ordførerposisjon, og at Melting blir varaordfører. Avtalen sikrer SV formannskapsplass, noe partiet ikke har hatt i Inderøy de siste åtte årene. KrF beholder nestledervervet i hovedutvalg Folk ved Terje Bekkevold. Hovedutvalget skal ledes av Sps Berit Røflo Ingul.

Ap får lederen av hovedutvalg

Miljøpartiet de grønnes representant Bjørg Olsrud blir medlem i hovedutvalg Natur, og vil ha fokus på klima- og miljø i både arealplanlegging og byggesaker. Hovedutvalg Natur skal ledes av Arbeiderpartiet.

– Det er brudd med etablert praksis i Inderøy at kommunestyrets flertallskonstellasjon ikke skal bekle alle lederfunksjonene selv. Det er et bevisst valg slik at vi bedre skal klare å etterleve intensjonene bak formannskapsloven som ligger til grunn for måten kommunen styres etter, formannskapsmodellen. Det handler om at alle innvalgte parti og representanter skal være med på, og ha rom til, å ta ansvar og å bidra til gode løsninger til det beste for kommunens innbyggere. Dette skal også motvirke polarisering i kommunestyret som er et kollegium uten posisjon og opposisjon, sier ordfører Ida Stuberg.

Strukturvedtak endres ikke

Av den politiske plattformen som det er blitt enighet om framgår det at partiene har forpliktet seg til å enes om budsjett og økonomiplan for perioden, og at de er enige om at bekjempelse av familiefattigdom er et prioritert område.

Videre har samarbeidspartiene forpliktet seg til at satsingen på digital infrastruktur må holdes oppe inntil alle innbyggerne har tilgang på høyhastighets bredbånd. De fire partiene har også lovet hverandre at kommuneplanens arealdel og klima- og miljøplan skal prioriteres når planstrategien kommer opp til behandling. Andre saker som de er blitt enige om er at det skal jobbes målrettet for å få bort uønsket deltid og at en skal få til en vitalisering i 3-partssamarbeidet. De fire partiene er også samstemte i at vedtaket om ny oppvekststruktur står fast, og at den ikke skal opp til ny behandling i perioden. Til sist heter det at partiene er enige om at systematisk forebyggende psykososialt arbeid blant barn- og unge i Inderøyskolen skal prioriteres.