Bygdekvinnene er opptatt av god folkehelse. Derfor har vi over flere år engasjert oss for innføring av et gratis skolemåltid for alle barn og unge. Vi i Norge har tilstrekkelig kunnskap om betydningen av et næringsrikt måltid i skoledagen for læring, skolemiljø, fellesskap, sosial utjevning og gode matvaner. Nå må det handles.

For første gang har vi en regjering som har lovet at det skal gradvis innføres et daglig skolemåltid. I regjeringserklæringen heter det at det skal innføres et enkelt og sunt måltid. FN har nylig slått fast at skolemat er en del av løsningen for å nå FNs bærekraftmål om nok og næringsrik mat til alle. De anbefaler alle land i verden å innføre skolemat i sin nasjonale politikk, og at skolematen bør tuftes på lokal matproduksjon og matkultur.

Så langt har det vært stille fra Regjeringen. Lovnader må følges opp med konkret handling og regjeringen må vise i praksis at de mener alvor. I dag er det mange kommuner og skoler som på ulike måter tilbyr skolebarna et skolemåltid fordi de ser at det gir positivt resultat for skolemiljøet. Ofte kan det være i et samarbeid med frivilligheten lokalt. Flere bygdekvinnelag bidrar i dag med sin tid og kompetanse på lokal matkultur.

Dette er bra, men skal et gratis tilbud til alle bli en realitet, kan det ikke være ene og alene opp til hver enkelt kommunes økonomi og deres prioriteringer, eller frivillig innsats.

Bak rapporten «Sunnere matomgivelser i Norge» fra 2020 står et panel av 34 uavhengige norske eksperter innen ernæring og folkehelse. De mener det haster å få nordmenn til å spise sunnere og at et skolemåltid til alle er et av de viktigste tiltakene. Ekspertpanelet anbefaler myndighetene å pålegge alle kommuner å innføre et daglig sunt skolemåltid.

Regjeringen må derfor sikre at det settes av midler over statsbudsjettet slik at skoler som er klare, motiverte og har gode planer kan få muligheten til å starte opp allerede fra skoleåret høsten 2022.

Bygdekvinnene etterlyser også en nasjonal plan for innføring av et gratis skolemåltid for alle. En slik plan må tydeliggjøre ansvar for gjennomføring og årlig finansiering. Den må gi gode råd og eksempler på sunne skolemåltider og vise sammenhengen mellom FNs råd og innføring av et skolemåltid i Norge.


Sandvollan Bygdekvinnelag

Sissel Sandvik Våset

leder