I siste kommunestyremøtet 3. oktober 2022 ble økonomirapport for 2. tertial (per 31/8) behandlet. Det er siste regnskapsrapportering før budsjettet legges frem, og vil være et grunnlag for budsjettarbeidet. Undertegnende hadde et innlegg i sakens anledning på kommunestyremøtet som gjengis her.

Grunnlag for optimisme og refleksjon

Tertialrapporten gir grunnlag for både optimisme og i noen elementer til mer refleksjon. Regnskapet per 2. tertial viser en del negative avvik i forhold til budsjett, men mye ser ut til å være engangskostnader i 2022 som vi slipper å ta med oss inn i budsjettet for 2023. Unntaket ser ut til å være innen helse og omsorg hvor vi enten må gjøre tiltak for å redusere utgiftene eller øke rammen for å hindre tilsvarende budsjettsprekk for senere år. Jeg vil kommentere et par av punktene som kommunedirektøren har skrevet for å forklare de negative budsjettavvikene innen helse og omsorg.

Merforbruk legetjenesten

Det første er legetjenesten hvor merforbruket prognoseres til kr 1,8 millioner, hvor deler av kostnaden forventes videreført inn i budsjettet for 2023 ifølge tertialrapporten. Det positive resultatet er at vi har fått på plass flere leger, samt beholdt dagens fastleger etter målrettede tiltak rettet inn for det, slik at vi pt har god legedekning. Det er et stort pluss for våre innbyggere, og betyr at vi sannsynligvis slipper utgifter til vikarbyrå i tiden fremover.

Økte kostnader institusjons- og hjemmetjenester

Det andre punktet jeg vil kommentere er økte kostnader innen institusjons- og hjemmetjenester hvor det er spesifisert ekstrautgifter til lønn knyttet til vikar ved; sykefravær, økt brukeraktivitet og ferieavvikling, hvor vi hittil i år har et samlet merforbruk på kr 3,2 millioner. Her ligger det også økte utgifter til overtidsbetaling. At vi i tillegg har fått en rapport fra statsforvalteren som sier at vi har lovbrudd i tjenester til enkeltpasienter ved MOAS gjør ikke dette noe bedre. Det står at vi har hatt en krevende sommeravvikling og jobben bør vel starte nå slik at neste sommer kan bli bedre.

Bakenforliggende årsaker

De bakenforliggende årsakene til budsjettoverskridelser er sammensatt av mange faktorer, men manglende tilgang til sykepleiere ser ut til å være en vesentlig årsak. Det er vel ikke vår kommune alene om, og som for legene vil det fremover bli minst like viktig å jobbe for å beholde ansatte vi har innen sektoren, i tillegg til å rekruttere nye.

Nå har det vært flytting hit og dit de siste par årene som naturlig nok har krevd sitt, men nå har vi endelig drift i 2 nye helsebygg i kommunen. På lik linje som at vi legger opp til et system hvor vi endrer tjeneste til den enkelte pasient etter pleiebehov, så må vi som tjenesteleverandør også være fleksibel i vår leveranse av det totale tjenestetilbudet vi gir. Jeg tror at vi med våre investeringer i nye helsebygg har innrettet oss godt i så måte til å gjøre de nødvendige tilpasningene slik at vi kan innfri de forventninger og krav til kvalitet på våre helse og omsorgstjenester som vi kan si er godt nok.

Tilrettelegge attraktive arbeidsplasser

Fremover er det viktig at vi får tatt ut ønskede økonomiske effekter av velferdsteknologi innen pleie og omsorg, samt fortsatt jobbe aktivt for å tilrettelegge for attraktive arbeidsplasser.

Jonny Melting

Varaordfører SP