(Trønderdebatt)

Det pågår en lovlig og legitim streik i Trøndelag. Ved Kastvollen rehabiliteringssenter på Inderøy har Fagforbundet tatt ut medlemmer for å vinne fram med kravet om lik lønn for likt arbeid.

Bakgrunnen for arbeidskonflikten er NHOs store forskjellsbehandling av yrkesgrupper, og et tariffområde med svært lav lønn sammenlignet med offentlig sektor. Under meklingen i midten av januar ble ikke NHO Service enig om en ny tariffavtale med LO-forbundet Fagforbundet. Arbeidsgiverne avviste å diskutere et helhetlig forslag som ble lagt fram. Når forhandlingsviljen mangler er det ingen annen utvei enn at fagbevegelsen må ta i bruk det kraftigste kampmiddelet, som er streik.

Innen NHO område 481 som er en privat pleie- og omsorgsoverenskomst er det svært lav lønn. Kravet fra arbeidstakerorganisasjonene var at medlemmene skulle få en lønn som er sammenliknbar med tilsvarende yrker i offentlig sektor. Selv om enkelte av virksomhetene har lokal særavtale, er det ikke like bindene og noe arbeidsgiver kan i prinsippet si opp med et pennestrøk. Realiteten er at innen dette tariffområde finnes det eksempler på at en ansatt i en kommersiell institusjon tjener opptil 100 000 mindre enn en som jobber i et kommunalt sykehjem.

Den andre uretten som må ryddes opp i er de store lønnsforskjellene mellom yrkesgrupper som NHO har stelt i stand innen dette tariffområdet. Uretten kom i 2019 når sykepleierne fikk et lønnsløft rundt det som er kommunal lønn. Samtidig står andre yrkesgrupper innen helse, kjøkken, renhold, byggdrift, kontor- og administrasjon igjen med svært lav lønn innenfor samme tariffområde. En slik urett kan ikke aksepteres innen en bransje som finansieres av våre felles skattepenger. Alle yrkesgrupper fortjener anstendige lønns- og pensjonsvilkår.

Arbeidskonflikten der Kastvollen er en av flere virksomheter der det er tatt ut streikende, viser at fagbevegelsens kamp for rettferdighet ikke er vunnet en gang for alle. Den kampen må vi kjempe igjen, og igjen. De streikende har vår fulle støtte!