Gå til sidens hovedinnhold

SV vil ha et grønt og rettferdig Norge

Meninger

Klimakrise og ulikheter er vår tids store utfordringer. SV går til valg for et rettferdig grønt skifte. FN-rapporter og mengder av annen vitenskaplig dokumentasjon viser at naturen er trua. Mer enn én million arter står i fare for å dø ut innen 10 år. Utryddingen av arter skjer 1000 ganger raskere enn det som er naturlig. Også her i landet har flere tusen arter havnet på rødlista. Balansen i naturen ødelegges.

Naturen gir oss mat og klær, luft og vann, byggematerialer, energi og medisiner. Biene og blomstene kjenner vi også til: ifølge FN’s naturpanel risikerer vi å miste tre fjerdedeler av matvarene våre dersom vi ikke tar vare på pollinerende insekter. Tap av naturmangfold truer hele livsgrunnlaget vårt.

Naturen er også et viktig verktøy i klimakampen. Naturen på land og i havet tar opp og lagrer karbon. Intakt natur fungerer også som flomvern, fordi den tar opp mye av flomvannet. Men naturen er ikke bare nyttig. Naturen har en egenverdi, i et fantastisk samspill der hver minste art er en viktig del av helheten. Og ikke minst er naturen kilde til opplevelser og rekreasjon for oss mennesker.

Årsakene til tap av naturområder og artsmangfold er mange, og det skjer litt etter litt, og bit for bit. Måten vi bruker arealene på er den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge, i tillegg til overbeskatning av arter, klimaendringer, forurensing og spredning av fremmede arter. Hver eneste dag taper naturen for økonomiske interesser. Vi mennesker forbruker areal i et urovekkende tempo.

SV vil ta vare på naturen, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur. Vi støtter forslaget om vern av Børgin (Borgenfjorden i Inderøy). Dette fordi vi mener dette er den sikreste måten å ta vare på kvalitetene i fjorden. Dessuten er naturbasert reiseliv og «grønn turisme» stikkord for at det i økende grad vil være attraktivt å ha naturområder med så unike kvaliteter at de gis status som vernet.

Kriser avslører mye om et samfunn. Koronaen er den største krisen vårt samfunn har blitt stilt overfor på mange år, og hvordan vi møter den forteller mye om samfunnet vårt. Det handler først og fremst om solidaritet, og et samfunn der folk er villige til å stille opp for hverandre. Vi ser stadig eksempler på at veldig mange er villige til å strekke seg langt for å hjelpe og beskytte dem blant oss som trenger det aller mest.

Likevel viser også denne krisen at samfunnet vårt er sårbart, og at forskjellene i samfunnet fort kan forsterkes. Den viser hvor avhengig vi alle er av fellesskapet, og viktigheten av at fellesskapet stiller opp når det er nødvendig.

Situasjonen viser tydelig hvem vi ikke klarer oss uten i samfunnet. Mange i yrkesgrupper som har blitt tatt for gitt, er heltene i kampen mot sykdommen. Alle i helsevesenet sier seg kanskje selv, men også renholdere, transportarbeidere og butikkansatte står på for oss alle. De som nå jobber hardt for fellesskapet er ikke nødvendigvis de med høyest lønn.

Noen er helt eller delvis arbeidsledige, andre midlertidig eller varig arbeidsuføre. De er ikke bare statistikk. For familier med trang økonomi, er barnetrygda viktig. I mange kommuner regnes barnetrygd som del av inntektsgrunnlaget for beregning av sosialhjelp. Dette gjør at barnetrygda ofte avkortes til dem som trenger den aller mest. SV går derfor inn for at barnetrygd skal holdes utenfor beregning av sosialhjelp.

SVs mål er et samfunn med sterke fellesskap og små forskjeller. Rettferdig fordeling av byrder og støtte, arbeid og fritid, av helse og muligheter. Vi deler godene, men også byrdene. Norge må bli et foregangsland som trekker verden i en miljøvennlig og klimavennlig retning. Norge må bli et foregangsland som skal få ned forskjellene, styrker velferden og bekjempe fattigdom, særlig for barnefamiliene.

Dette skal SV gjøre noe med!

Siv Furunes, 1. kandidat for SV i Nord-Trøndelag, Margareth Halle, leder Inderøy SV, Liv Knudsen, styremedlem Inderøy SV, Asbjørn Berg, styremedlem Inderøy SV

Kommentarer til denne saken