Inderøy SV er glad for at Inderøy Venstre vil være med på ei klimasatsing i Inderøy kommune. Venstre har et innlegg om sine klimatiltak i Inderøyningen 26. august.

Vi ønsker i den sammenheng å opplyse om at flere tiltak allerede er på plass. Klimabudsjett og klimaregnskap ble innført for flere år siden, og har fått en sentral plass i starten av budsjettdokumentet for kommunen. Det er gode verktøy, men vi trenger politisk vilje og midler for å følge opp. SV har derfor jobbet hardt for, og fått vedtatt, at Inderøy kommune setter av 20% av NTE-utbyttet til et klimafond - vi har altså både fått flertall for klimafond og penger til fondet. Klimafondet er nødvendig for å ha midler til klimavennlige bygg og miljøtiltak for næringslivet.

Inderøy SV har denne valgperioden også hatt interpellasjon om klimatilpasning av eksisterende kommunale bygg. I interpellasjonen etterspurte vi hvor mye energi vi har spart på de nye byggene MOAS, Oppvekstsenter Vest og Inderøyheimen. Alle tre byggene er klimatilpasset. Svaret viser at solceller og bergvarme har gitt oss en stor netto energigevinst. Dette viser at klimatilpasning ikke bare er en kostnad.

Klimaregnskapet viser at kalkverket på Hylla og Sundnes er blant de bedriftene med de største utslippene i kommunen. Vi er i dialog med kalkbransjen om hvordan de jobber systematisk med miljøsertifisering og tiltak for fangst av de store utslippene. Sundnes jobber også konkret med å redusere utslippene sine. Det er også spennende å følge utviklingen til Ocean GeoLoop på Skogn, som lager ny teknologi for CO2-fangst.

Inderøy SVs mål er at utslippene fra kommunens egen virksomhet, både klimagasser og annen forurensning, skal reduseres til null så raskt som mulig. SV ønsker å gjøre det enklere for innbyggere og bedrifter å ta miljøvennlige valg. Det krever politikk.

Hva vil vi jobbe for i neste valgperiode? Inderøy SV vil blant annet:

  • Jobbe for at alle naturinngrep skal vurderes opp mot tap av biologisk mangfold – og ikke tillate inngrep i våtmark, myr og fjæreområder.
  • Jobbe for en helhetlig arealpolitikk for å sikre dyrkamark, natur og miljø, og ha en restriktiv holdning til å gi dispensasjoner fra kommuneplanens arealdel
  • Sikre at kommunen opprettholder eget klimabudsjett og klimaregnskap for å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet
  • Jobbe for at kommunen alltid vurderer gjenbruk og rehabilitering av bygg før det fattes nye store investeringsbeslutninger
  • Jobbe for klimavennlige løsninger i eksisterende kommunale byggJobbe for at det materielle forbruket og avfallsmengden i kommunen reduseres og at en større andel av avfallet blir til nye ressurser
  • Sikre at kommunen utarbeider arealbudsjetter og arealregnskaper for å begrense nedbyggingKjempe for vern av Børgin
  • Jobbe for styrking av kollektivtransporten og tilbringertjeneste

For SV er det avgjørende at vi prioriterer satsing på både klima og naturmangfold. Vi skal bygge nye næringer og sikre sysselsettinga, kutte klimagassutslipp, redusere sosiale forskjeller og styrke velferden – og samtidig sikre naturmangfoldet.

Godt klima- og naturvalg!


Harald Ness3. kandidat for Inderøy SVSiv Furunes

2. kandidat til fylkestinget for Trøndelag SV