«Fri oss fra vernet», sier fire Ap- og fire Sp-ordførere. De representerer kommunene Alta, Hasvik, Steinkjer, Inderøy, Senja, Andøy, Harstad og Loppa. De ønsker ikke «påtvunget vernestatus» selv om det gjelder noen av Norges viktigste marine kystområder. De går mot vern av Børgin, Andfjord og Lopphavet. Områdene har vært utredet for marint vern i 17 år, basert på forskernes utredninger av verneverdier og i tett dialog med lokale politikere, næringsliv, naturverninteresser og andre.

Lokalpolitikere ønsker ødeleggende utbygging. Ordførerne hevder at de greier å forvalte områdene like godt på egen hånd uten vern. Frykten for vern skyldes at de ikke får bygge akvakulturanlegg, drive fiskerier og andre sjøbaserte næringer i disse unike naturområdene. Ja, det er jo nettopp slike trusler som vern skal stanse! Noen arealer er så biologisk viktige og unike at utbygging, oppdrett eller andre aktiviteter er uforenelige med bevaring av biologisk mangfold. Derfor må områdene vernes.

Ordførernes viser at de ikke er i stand til å ivareta naturverdier av nasjonal og internasjonal interesse. Ut fra argumentene synes de tilsynelatende at det er greit å ødelegge unike marine områder. Ordførerne viser at de ikke evner å ta et overordna, internasjonalt ansvar som Norge har forpliktet seg til. Og de sier rett ut at vern hindrer at de som lokalpolitikere kan vedta ødeleggende virksomhet i disse områdene.

Naturkrisen i et nøtteskall. Det er alvorlig når politikere gjør verneverdig natur til salderingspost. Det kan ikke være sånn at natur av internasjonalt format gjerne kan gå fløyten så lenge lokale ordfører får gjøre som de vil. Slike holdninger og denne praksisen er nettopp årsaken til at vi står i en global naturkrise. Ordførerne setter til side forskning, internasjonalt ansvar og vern av unik natur hvis det står i veien for lokale næringsinteresser. Slik bygges norsk natur ned, bit for bit, selv om vi egentlig vet bedre. Det er skremmende at noen ordførere har denne holdningen og ikke vil forholde seg til fagkunnskap.

Vil næringslivet ødelegge verdifull natur? Naturvernforbundet tror ikke det. Vi tror ikke lokale næringsinteresser vil ødelegge natur som fagfolk anbefaler å verne. Vi tror de med faglig hjelp og smart forvaltning vil drive næring basert på kunnskap og moderne forvaltning, der de ikke ødelegger verdifull natur. Hvis noen fremdeles ønsker å drive næringsliv med slike naturområder i offerpotten så må de tåle å få nei. Slik aktivitet er ikke forenelig med den globale naturkrisen. Derfor har vi Aichi-målene, konvensjonen for biologisk mangfold og naturmangfoldloven.

Ifølge FNs naturpanel har menneskelig aktivitet ført til at 66 prosent av havet er omfattende endret. Kun 3 prosent er uberørt. Naturpanelet sier at rundt en tredel av marine arter er truet på verdensbasis. På den norske rødlista er over 700 av artene knyttet til havet, fjæra eller kysten. En rekke marine naturtyper står er truet. Verdens har mistet 40 prosent av livet i havet siden 1970. I Aichi-målene forpliktet alle nasjoner seg til å sikre 10 prosent marint vern innen 2020. Norge har vernet omkring fire prosent! Det er langt fra nok for å sikre naturtyper, arter og et økologisk representativt nettverk av havnatur. Det forundrer oss derfor at ordførere så aktivt motarbeider marin verneplan. Vern er jo ikke for å «tilfredsstille internasjonale forpliktelser», slik de hevder. Vern er for å bevare noen av våre viktigste kystområder mot inngrep som er uforenelig med bevaring av biologisk mangfold og for å bygge opp og forsterke artsmangfold, slik som lokale torsk- og hummerbestander og for å bevare unike korall-samfunn. Og for å stanse naturtapet og sikre naturmangfoldet på en faglig best mulig måte!

Fantastiske naturverdier langs kysten. Norge har noen av de lengste, vakreste og mest varierte kyst- og havområdene i verden. Kystnatur i verdensklasse med stort biologisk mangfold samt verdifulle ressurser og økosystemtjenester som er viktige å ivareta. Vern av naturområder er den aller beste metoden for å bevare intakte økosystemer og biologisk mangfold. Vårt marine miljø og matfat trues av plastforsøpling, fremmede arter, forurensning fra oppdrett- og gruveindustri, utbygging, oljesøl, nedslamming og overgjødsling – for å nevne noe. I tillegg blir havet varmere med påfølgende økosystemendringer som følge av menneskeskapte klimaendringer. Det observeres taredød, kysttorskkollaps, færre hummere, rødspetter og ål, og kraftig bestandsnedgang av villaks og sjøørret.

Derfor haster det med vern og andre gode restaurerings- og bevaringstiltak.

Derfor er det alvorlig når lokale ordførere så aktivt motarbeider dette helt avgjørende bevaringsarbeidet for å sikre vår hav- og kystnatur. Havnasjonen Norge spiller en helt sentral rolle både i arbeidet med å sikre marint vern, men også for en kunnskapsbasert og bedre forvaltning av all natur. Norge må derfor vise ansvar på hjemmebane for å bidra til å stanse naturtapet både globalt og i Norge. Vi forventer at ordførerne tar ansvar og bidrar til å få vernet de verdifulle marine verneområdene framfor å aktivt motarbeide denne svært nødvendige, globale naturdugnaden.

Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet

Magne Vågsland, NNV Trøndelag

Kaja Langvik Hansen, NNV Nordland

Anne-Lise Mortensen, NNV Troms

Leif Gøran Wasskog, NNV Finnmark