(Trønderdebatt)

Mange distriktskommuner lykkes med integreringen av flyktninger. Lokalsamfunnene er oversiktlige, frivilligheten er sterk og det er trygge oppvekstsvilkår på bygda.

Inderøy kommune har over flere år bygd opp en god innvandrertjeneste, lokalbefolkningen stiller opp og mange av flyktningene blir værende etter at introduksjonsprogrammet er ferdig. Derfor er kommunen fortsatt på IMDis liste over kommuner som blir anmodet om å bosette flyktninger.

De to siste åra har kommunen imidlertid mottatt færre personer enn vi har blitt anmodet om. I 2018 lød anmodningen på 10 personer og det kom 7. I 2020 var det dimensjonert for 15 nye bosettinger jmf. anmodningen, men bare 9 personer har kommet.

Dette medfører en nedbemanning av den gode innvandrertjenesten og skaper stor usikkerhet blant ansatte og i innvandrermiljøet. Det er tverrpolitisk vilje til å ta imot de 19 flyktningene som IMDi anmoder kommunen om å bosette for 2021, men vi forutsetter at de faktisk kommer, så lenge det ikke blir slutt på krigene i verden og klimakrisen. Dagens situasjon medfører uforutsigbarhet for ansatte, flyktningene og kommunene.

Dersom det kommer færre personer enn det er anmodet om, ber vi om at kommunene kompenseres økonomisk. Alternativt bør det vurderes et statlig opsjonsvederlag til kommuner som forplikter seg til å ta imot flyktninger og asylsøkere etter anmodning fra statlig myndighet.