Det vises til diverse oppslag i Inderøyningen fra og med 24.februar om skoleveg, og for dårlige trafikksikkerhetstiltak i Framverran langs Hindbergveien. Vi ønsker med dette å belyse hva som er gjort, og hva som er planlagt for å bedre situasjonen.

Allerede før oppslaget i Inderøyningen 24.februar, så var saken satt på saklisten for det kommende møtet i Trafikksikkerhetsutvalget. 9.mars var Trafikksikkerhetsutvalget ute på befaring, og etter befaringen ble følgende vedtak fattet; Kommunedirektøren bes undersøke om saken kan være gjenstand for forsikringsutbetaling. Dersom det ikke fører fram bes kom.dir innhente kostnadsoverslag for utbedring i forkant av budsjettrevidering.

Det er alltid fristende å «bare ordne opp» når saker blir kjent eller oppstår. Likevel, om det skal være handlingsmønsteret for administrasjon og politikk blir det uhåndterlig ettersom vi vil miste oversikt både over hva som haster mest og hvordan vi skal prioritere bruken av fellesskapets økonomiske midler. Administrasjonen har ikke anledning til å bruke mer ressurser enn politikken har prioritert til de ulike områdene. Vi som er politiske representanter er innstilt på å bedre trafikksikkerheten langs denne strekningen, men vi må ha et skikkelig kunnskapsgrunnlag for å gjøre omprioriteringer. Det har Trafikksikkerhetsutvalget nå bestilt, så kommunestyret vil få nødvendig informasjon å legge til grunn for sin beslutning.


Trond Bjørken, (Ap) leder HU Natur og medlem av Trafikksikkerhetsutvalget

Ida Stuberg, (Sp), ordfører og medlem av Trafikksikkerhetsutvalget