I fylkesutvalget ble det med unntak av FrPs ene stemme vedtatt en ny felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen 2021-2024. Dette stemte vi imot med bakgrunn i at FrP forutsetter at vi gjennom vår fylkeskommune skal bidra og legge til rette for at alle kommunene i Trøndelag skal være del av attraktive og bærekraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner. Et godt kollektivtilbud er fylkeskommunens ansvar og er noe som vi er forpliktet til å gi over hele fylket. Vi trenger ikke flere planer på kryss og tvers, det som trengs er handlekraft, midler og vilje for å legge til rette for en god utvikling i fylket vårt.

Siden 2019 har en styringsgruppe med 13 personer jobbet for å få til en 108 siders plan for enda en regional areal- og transportstruktur. Og ingen har vel noen formening om hva denne administrative ordgytingen og dette arbeidet faktisk har kostet i antall årsverk. Denne planen kommer også i tillegg til den Regionale planen for arealbruk for 2021-2030 i Trøndelag, som er på 105 sider. Der flere kommuner nå i høringsrunden for planen har gitt signaler om at de ikke ser behovet for en slik plan for å regulere det kommunale selvstyret, ut over de rammene som allerede ligger i form av nasjonalt lovverk. Men likevel mener altså Høyre- og SP-ordførere i Steinkjer, Levanger, Verdal, Frosta, Snåsa og Inderøy at dette er et viktig arbeid for kommunene som de styrer. Burde de ikke heller være opptatt av å skape mulighetsrom og verdsette kommunalt selvstyre, enn å ha en målsetting om sentralisering og sette begrensinger for egne kommuner? Er det med bakgrunn i «suksesshistorien» om Miljøpakken i Trondheim at man er så positiv til dette?

For FrP sin del blir det meningsløst å ha vedtatte areal- og transportstrategier om fortetting på Inderøya, en kommune med 6764 innbyggere. Men dette anbefaler altså SP-ordføreren i en av Trøndelags beste jordbrukskommuner. Hvorfor tror man det hjelper med enda flere planer for å få innbyggere til å bytte fra bil til sykkel på Inderøya? Trenger man virkelig parkeringsreguleringer og bompenger for å regulere biltrafikken her? Helt klart ikke, mener FrP.

FrP mener derfor at vi ikke trenger en ny 108 siders areal- og transportstrategi der man skriver at man skal ha et forpliktende og langsiktig samarbeid som ikke er bindende, med en målsetting om etablering av en ny Byvekstavtale. Det blir bare totalt meningsløst og helt uten forankring i virkeligheten rundt i distriktene våre. Det trønderske kommuner trenger for en god utvikling i fremtida er levende kommunale selvstyrer, uten selvpålagte begrensninger.