De siste ukene har Inderøyningen i en rekke saker satt søkelyset på skoleskyssordningen i kommunen. Vi har snakket med frustrerte foreldre og fortvilte bussjåfører, og har bedt om svar både fra AtB, fylkeskommunen og kommunens administrasjon og politikere.

Etter opplæringsloven er ansvaret for skoleskyss delt mellom Trøndelag fylkeskommune og kommunen. I fellesskap har de ansvaret for at alle skolebarn som har krav på skyss, blir fraktet mellom hjem og skole på en forvarlig og trygg måte.

Du har rett på fri skoleskyss når du: har over to kilometer til skolen og går i 1. klasse. Har over fire kilometer og går i 2.-10. klasse. Har delt bosted og innfrir avstandskravet. Har varig eller midlertidig funksjonshemming, eller har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen.

Noen innkjøringsproblemer må man selvfølgelig regne med når et nytt oppvekstsenter åpner, når nye ruter skal tre i kraft, og flerer barn enn tidligere blir avhengig av transport. Men at man i et stort prosjekt som Oppvekstsenter Vest, hvor man har hatt flere år på planlegge for trygg adkomst til skolen, ikke har tatt høyde for at man skal ha trygg av- og påstigning til skolebussen, er oss komplett uforståelig.

Det er ikke mange måneder siden samme utbygger kompleterte et nytt oppvekstsenter på Mære, i nabokommunen vår. Her ble det allerede tidlig i prosessen, lagt vekt på at at skolebussen skulle holdes adskilt fra parkeringssoner og skolegård. Her hadde de over år gjort seg erfaringer med farlige situasjoner hver gang skolebussene måtte inn på parkeringsarealet, ja nærmest inn på skolegården for å snu.

Nå har man prestert å sette seg i samme situasjon i Inderøy ikke for første gang, men for andre gang. Problemet er ikke mindre ved Sakshaug skole, enn ved Oppvekstsenter Vest.

Lokale politikere skjuler seg bak at det er fylkeskommunen som ikke ønsker å etablere gode busslommer langs fylkesvegene, og jordvernet, men vil bringe saken til torgs igjen når kommunens trafikksikkerhetsutvalg møtes i slutten av måneden. De sier det vil ta tid.

Den tiden har vi ikke. Våre skolebarn har krav på trygg skoleveg, og vi har ingen å miste. Vi forventer at kommune og fylkeskommune finner gode og trygge løsninger raskt.