Gå til sidens hovedinnhold

Uriktig og skjev framstilling fra kommunen

Jeg viser til Inderøyningens sak den 22.9.2020 om kommunens planer om kjøp av lokaler og arealer til barnehagen på Røra. Den er basert på rådmannens saksfremlegg til formannskapet, som gir en til dels uriktig og skjev fremstilling av hva saken handler om. Idrettslaget har derfor bedt meg om å redegjøre for sitt syn på saken.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunen hadde i sin tid ikke økonomi til selv å bygge barnehage på Røra. Idrettslaget tilbød seg å bygge den for kommunen, og partene inngikk en langsiktig leieavtale.

Kommunen ønsker nå å kjøpe all bygningsmassen. Dette utgjør 435 m2 BTA. Barnehagen leier det meste av dette, inkludert garderobeanlegget som ble bygget for å dekke idrettslagets eget behov i forbindelse med treninger og kamper. Idrettslaget disponerer i dag selv bare ca. 90 m2, som i hovedsak består av selve klubbrommet.

Kommunen har ikke juridisk grunnlag for å si opp leieavtalen, som løper ut i 2035. Leien utgjør kroner 232.000 per år. Leie for perioden 2020-2035 utgjør kroner 3.712.000.

Til sammenligning er tilbudet fra kommunen, som også omfatter klubbrommet som idrettslaget er avhengige av å bruke, på kroner 3.000.000. Tilbudet innebærer med andre ord at idrettslaget gir avkall på alle leieinntektene, i tillegg til at laget mister klubbrommet.

Dersom klubben selger, må klubben bygge nytt klubbhus med garderober osv. Kommunen har innhentet en takst fra Norconsult, der det fremgår at det vil koste idrettslaget kroner 8.980.000 å bygge et tilsvarende nytt bygg som det idrettslaget eier i dag. I tillegg kommer verdien på tomta, som utgjør kroner 1.170.000. Til sammen utgjør dette kroner 10.150.000. Kommunen er med andre ord villig til å betale mindre enn en tredjedel av dette.

Norconsult har imidlertid verdsatt eiendommen til kroner 1.980.000. Dette fremstår som et bestillingsverk, og verdien er satt vesentlig for lavt. Norconsult har blant annet tatt utgangspunkt i avkastningskrav tilsvarende det som et profittmaksimerende investeringsselskap vil kreve, og driftsutgifter som utgjør kroner mer enn dobbelt så mye som idrettslagets reelle driftsutgifter. Med denne metoden sees det også vekk fra tomteverdien.

Idrettslaget har vært imøtekommende og stilt opp til forhandlingsmøte med rådmannen. Dette var bortkastet tid og ressurser, da det viste seg at han hverken hadde lest brevene våre, eller skaffet seg reell forhandlingsfullmakt.

Idrettslaget er en seriøs aktør i samfunnslivet på Røra, og tar sin rolle på alvor. Men laget har først og fremst et ansvar for sine medlemmer, og kan ikke imøtekomme en forespørsel som innebærer at man gir bort store deler av idrettslagets kapital til kommunen. Dersom kommunen viser reell forhandlingsvilje, ser imidlertid ikke idrettslaget vekk fra at man kan klare å komme frem til en avtale.

Kommentarer til denne saken