Inderøy SV er for vern av Børgin. Den siste tida har det blitt skrevet mye om vern av Børgin i ulike innlegg fra partier og andre organisasjoner. Vi ønsker derfor å svare på enkelte påstander om vern av Børgin, både for å informere om våre synspunkt, men også for å rette opp mulige misforståelser.

1. Hvorfor er SV for vern av Børgin?

SV er opptatt av naturvern. Utgangspunktet er at den økologiske tilstanden i Børgin ble betegnet som god i 2012. Inderøy SV er opptatt av det også skal være slik i framtida. SV mener at en verneforskrift for Børgin er et godt virkemiddel for å sikre økosystemet, det biologiske mangfoldet og naturtypen som Børgin representerer, og for å sikre at det ikke innføres tiltak som forringer eller ødelegger disse viktige verdiene. Det betyr ikke at vi skal slutte å bruke Børgin til båtliv, fiske og rekreasjon – det betyr kun at vi skal overlate Børgin i god stand til fremtidige generasjoner.

2. Påstand: «En verneplan er heller ikke for evig og denne vil relativt enkelt kunne endres i framtiden, men den vil aldri bli opphevet».

Først er det viktig å skille mellom verneplan og verneforskrift. Verneplanen gjelder til et område er vernet. Hvis det blir gjort et vedtak om vern betyr det at verneforskriften og vernekartet for det aktuelle verneområdet blir juridisk gjeldende. Det er ikke enkelt å gjøre om på en vedtatt verneforskrift. Skal man innføre en ny bestemmelse i en verneforskrift, kreves det et nytt vedtak gjort ved ny kongelig resolusjon. Dette er en lang prosess, og det inkluderer ny høringsrunde. Det er uansett våre folkevalgte som tar denne avgjørelsen, og vi kan ikke være redd for demokratiet.

3. Påstand: «Forslaget har en ikke- uttømmende liste over vernehensyn som kan utfylles i ettertid»

Dette er korrekt. De aller flest, om ikke alle, verneforskrifter er formulert på denne måten. Dette sikrer at man har muligheten til å vurdere nye (i dag ukjente) aktiviteter dersom de vil kunne skade økosystemet/verneverdiene.

4. Angående landbruk og utvikling innenfor landbruket er følgende blitt skrevet: «En verneforskrift vil overstyre disse lovene og forskriftene og i tillegg redusere mulighetene for lokal forvaltning»

En verneforskrift for Børgin kan ikke overstyre lovene som gjelder på land, siden verneforskriften kun gjelder innenfor vernet areal. Verneforskriften for Børgin vil ikke gjelde utenfor verneområdet. Sitat fra forslag til verneforskrift: «Det marine verneområdet dekker et sjøareal på 22 km² inkludert landareal i tidevannssonen opp til midlere høyvann (normal flo), unntatt utenfor tekniske anlegg og tettbebyggelse hvor grensen mot land går langs dybdekote 2 meter under sjøkartnull, og utenfor småbåthavner og båtanlegg. Verneområdet omfatter overflaten, vannsøylen og sjøbunnen.»

Verneforskriften vil ikke kunne brukes til å stanse nydyrking eller gjødselspredning verken langs Børgin eller langs vassdrag som ender opp i Børgin. Virksomheter på land reguleres av andre lover og forskrifter, som blant annet vannforskriften (bekker/vassdrag), nydyrkingsforskriften og forurensningsloven. Skulle næringsavrenning fra landbruket eventuelt bli stanset eller forbudt, er det ikke på grunn av verneforskrift for Børgin, men på grunn av de andre forskriftene og lovene. Verneforskriften for Børgin marine verneområde legger altså ingen ytterligere begrensninger eller krav for avrenning fra landbruksdrift, da dette allerede tas godt hånd om av begge kommunene gjennom arbeidet med blant annet vannforskriften.

5. Påstand: «Forslaget berører nesten 200 gårdsbruk»

Alt av dagens bruk kan fortsette, som beiting, tipp av åkerstein, drift og vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg og dagens aktiviteter i fjæra. Når det gjelder utslipp viser vi til svaret på påstanden ovenfor.

6. Påstand: «Vern av Børgin påvirker muligheten til jakt, fiske og friluftsliv»

I forslag til forskrift om vern står det tydelig at vernebestemmelsene ikke er til hinder for dette. Det er mye som ikke blir påvirket av vernet, men vi vil særlig nevne noen av punktene i verneforskriften.

Dette er lov:

  • Alminnelig ferdsel og bruk av fjæresonen, herunder beiting, friluftsliv, bålbrenning og undervisning, rydding av badeplasser og rydding av private båtstøer og båtutsett som ikke krever gravemaskin, sprengningsarbeid eller støyping.
  • Ferdsel med båt eller andre fartøyer.
  • Fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven.
  • Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.

Dette er ikke lov:

  • Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, er vernet mot skade og ødeleggelse. Planting av vegetasjon er forbudt.
  • Dyrelivet i sjø er vernet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av organismer er forbudt.
  • Området er vernet mot tiltak som f.eks. etablering av ulike typer anlegg, utfylling, byggevirksomhet, plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger, legging av rørledninger og kabler, konsentrerte forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, sprengning, boring og utslipp av kjølevann fra land.

7. Påstand: «Forslaget vil være svært inngripende i den private eiendomsretten»

Eiendomsretten gjelder i fjæra, og går ut til 2 meters dybdekote. Eiendomsretten blir ikke endret som følge av et vern. Verneforskriften legger ikke opp til vesentlig annerledes eller strengere bestemmelser i fjæra enn det dagens plan- og bygningslov har i 100-metersbeltet langs sjø.

8. Påstand: En verneforskrift vil legge stor begrensning på utviklinga

Vi har ennå ikke sett et eksempel på tiltak som vil bli stoppet av den foreslåtte verneforskriften for Børgin. Vi kan ikke forstå hvilke tiltak man ønsker å gjennomføre i fremtiden som er foreslått forbudt i verneforskriften. Sitat fra forslag til forskrift: «Området er vernet mot tiltak som f.eks. etablering av ulike typer anlegg, utfylling, byggevirksomhet, plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger, legging av rørledninger og kabler, konsentrerte forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, sprengning, boring og utslipp av kjølevann fra land.»

Ulike partier har sagt at utviklinga blir begrenset av vern. SV foreslår at disse partiene kommer med eksempel på fremtidig utvikling og tiltak som vil bli stoppet av den foreslåtte verneforskriften for Børgin. Det er mange i Inderøy kommune som faktisk ønsker at Børgin blir vernet, og de fortjener å høre hvilke planer lokalpolitikerne har for Børgin.


Siv Furunes 1. kandidat til Stortingsvalget og SV representant i Inderøy kommunestyre

Margareth Halle Leder Inderøy SV

Liv Knudsen Styremedlem Inderøy SV

Asbjørn Berg Styremedlem Inderøy SV

Mads Skaugen Tidligere SV representant i Inderøy kommunestyre